Close

  Former Judges

  Name Duration
  Tmt.G.Vijaya.,B.A..,M.L.,PGDCFS.,2022 to 2023
  Thiru.R.Shanmuga Sundaram.,B.Com.,L.L.B.,2019 to 2022
  Tmt.A.Kayalvizhi.,B.Sc.,B.Ed.,B.L.,2017 to 2019
  Tmt.Meenasateesh.,B.A.,M.L.,2016 to 2017
  Tmt.M.D.Sumathi.,B.Sc.,B.L.,2015 to 2016
  Thiru.T.Ponprakash.,B.B.A.,B.L.,2014 to 2015
  Thiru.W.Sathasivam.,M.A.,B.L.,2012 to 2014
  Thiru.K.Govindarajalu.,B.A.,B.L.,2012 to 2012
  Thiru.V.Balasundarakumar.,M.A.,B.L.,2010 to 2011
  Thiru.K.Jeyabalan.,B.Sc., B.L.,2008 to 2010
  Thiru.J.V.Raj.,M.A.,M.L.,PG.D.P.M.,I.R.,2007 to 2008
  Thiru.A.Selvadoss.,M.A.,B.L.,2005 to 2007
  Thiru.A.Selvam.,B.A.,B.L.,2002 to 2005
  Thiru.R.Sarangarajan.,M.A.B.L.,2001 to 2002
  Thiru.S.Palanivelu.,B.Sc.,M.L.,1999 to 2001
  Thiru.A.Selvam.,B.A.,B.L,1999 to 1999
  Thiru.S.Soundararajan.,B.A.,B.L.,1998 to 1999
  Thiru.P.Chandramohan.,B.A.,B.L.,1997 to 1998
  Thiru.M.Soundarapandian.,B.A.,B.L.,1994 to 1997
  Thiru.I.David Christian.,B.A.,B.L.,1993 to 1994